top of page

מדיניות פרטיות

מבוא

חברת "א.ש. בצלאל בע"מ", ח.פ 515386936 (להלן: "החברה" ו/או "ליבה") המפעילה את אתר האינטרנט של החברה בשם המתחם https://www.myliebe.online ו/או כל אתר/דף אינטרנט אחר הקשור לחברה (להלן: "האתר") מכבדת את פרטיותו של המשתמש בשירותי האתר ו/או גולש באתר (להלן: "המשתמש"). על כן, מנהלי האתר מפרסמים את מדיניותה של החברה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות כאמור הינה להסביר למשתמשים באתר, מהם כללי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים ומה השימוש הנעשה על ידי החברה, במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או הנאסף במסגרת שימוש שלהם באתר.

 

הבהרות נוספות

במדיניות פרטיות זו מפורט האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות של לייבה ו/או הרשמה לאתר ו/או לניוזלטר החברה ו/או בעת מסירת מידע במסגרת רכישה בחנויות, או בהשתתפות ו/או מימוש מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמשים. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד. משמעות המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: רכישת מוצר המוצע באתר ו/או גלישה באתר לכל מטרה שהיא. בכל מקום בו מופיע במדיניות פרטיות זו המונח "מנהלי האתר" הכוונה גם ל"חברה ו/או "לייבה".

 

רישום לאתר ומסירת מידע (פרטים אישיים)

חלק מהשירותים ו/או מההטבות, הניתנים במסגרת האתר ו/או רכישה באתר ו/או בכל ממשק או ערוץ פרסומי לרבות אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב (להלן: "אמצעי מדיה חברתית") ו/או במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או הרשמה לאתר ו/או לניוזלטר ו/או במסגרת מבצעים וקמפיינים מסוימים, טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמו של המשתמש, כתובתו, מיקומו, דרכי ההתקשרות עמו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו וכיוצ"ב (להלן: "המידע"). מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, וכי מסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית. אולם, מובהר כי מסירת חלקו של המידע מתחייבת, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא ניתן יהיה לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות (להלן יחדיו: "מסירת המידע").

מנהלי האתר יבקשו רק את המידע הנחוץ לצורך הנדרש וזאת בהתאם לדין בישראל. יובהר בזאת כי מסירת פרטים אינה מהווה אישור לקבלת השירות.

בעת רישום לאתר, המשתמש יידרש למסור פרטים אישיים ודרכי התקשרות, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח דואר. מעבר לכך, בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש יידרש למסור פרטים אישיים ופרטי תשלום, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל, כתובת מלאה למשלוח המוצרים, פרטי כרטיס אשראי (לרבות שם מלא ות.ז. של בעל הכרטיס) ו/או פרטי שובר קנייה. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי החברה.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שמסירת המידע מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך המטרות המפורטות לעיל ולהלן, והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין ובכפוף לאמור במסמך מדיניות זה להלן.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור לחברה, בכל דרך שהיא ולכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק, במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או קמפיינים מסוימים, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף ללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ואודות פעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 

המידע הנאסף ודרכי איסופו

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש, שנמסר על ידו ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים. מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידי המשתמש במסגרת רישומו לאתר או ביצוע הזמנה באתר- מידע זה מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר השם המלא, מספר הטלפון, כתובת המשתמש ופרטים נוספים מסוג זה. השימוש במידע ו/או בנתונים יעשה על פי דין לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר ובחנויות, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות בהתאם לטעמם, למטרות שיווק ופרסום וכן ניהול וקידום מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המותאמים אישית בכל אמצעי תקשורת (לרבות במסרון ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיות" (Cookies) ובאמצעות מדיה חברתית.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר ו/או במהלך רכישה בחנויות הרשת, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה) ו/או בנתונים אשר הצטברו אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ולרבות במהלך הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במהלך הרשמתו לניוזלטר ו/או במהלך השתתפותו במבצעים מסוימים (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, למטב או להתאים ולהנגיש את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה החברה (מועדון הלקוחות, ניוזלטר וכיוצ"ב), וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, בכלל דרכי ההתקשרות עמו וכן לשם עריכת סקרים שונים ביחס למבצעים ולשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.

כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או בנתונים שנאספו אודותיו, גם עבור המטרות הבאות: לשם יצירת קשר וניהול יצירת הקשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור הנגשת המידע, המוצרים והתכנים שהחברה תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת מועדון הלקוחות ו/או הניוזלטר ו/או ההשתתפות במבצעים מסוימים, למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר. 

 

מאגר המידע

המידע שנאסף על ידי החברה באתר נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיוצ"ב), אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמת המשתמש למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתבקש המשתמש לספק פרטים אישיים כגון שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ופרטים מזהים נוספים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ואשר מטרתו קשר עם לקוחות החברה ודיוור ישיר לשם שמירת קשר עם המשתמשים  (כפי שהוגדר בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות). יובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש, עדכונים שוטפים, ויוזמות דומות נוספות של החברה, כמו גם, שימוש תקין בשירותים השונים באתר. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין. מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשר מטעם החברה לכל צורך שהוא, לרבות מחקרים, שאלונים, הזמנה לאירועים וכל חלק אחר מפעילות החברה, כמו גם מתן הסכמה לקבלת כל חומר מעבודתה השוטפת של החברה ו/או חומר פרסומי. לייבה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה הרשום כדין במשרד המשפטים. להסרה ממאגר המידע, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דוא"ל  liebe.magical.memories@gmail.com      מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של לייבה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למחשבים שלה או חשיפת המידע המצוי בחזקתה על ידי צדדים שלישיים ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מיננה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מיננה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מיננה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

מסירת מידע לצד ג'

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר לצד שלישי במקרים הבאים:

 • לפי בקשתו המפורשת של המשתמש;

 • לפי צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;

 • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין מנהלי האתר שתחייב חשיפת פרטי;

 • במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו;

 • במקרה בו החברה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • במקרה בו החברה תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או בעת רכישת מוצרים ושירותים משותפים עסקיים שלה או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת הליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עם המשתמש;

 • במקרה בו העברת פרטי המשתמש נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעם המשתמש;

 • לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או לחברת השילוח על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר;

 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או ביחס אליו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) ו/או מנוגדות להוראות כל דין;

 • במקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו; אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

 (Cookies) "קבצי "עוגיות

האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגב השימוש של המשתמשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש גולש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. המשתמש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא גולש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ויחסוך את הצורך להזין את פרטיו האישיים של המשתמש בכל פעם שיכנס לאתר מחדש.

 

אבטחת מידע

מנהלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו שלמרות המאמצים למניעת חדירה לא מורשית לאתר, אין באפשרות החברה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

 

זכויות המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס שלו, לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי הוא על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לחברה באמצעות דוא"ל או באמצעות וואטצאפ 055-509-9550

 https://www.myliebe.online ו/או בדואר רשום לכתובת: תל גיבורים 5, בית טפר, תל אביב ולבקש להסיר, לערוך, להנגיש או לנייד את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחר
לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין). אולם, יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים למשתמש אשר לא קיים מידע אודותיו.

כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות לחברה באמצעות דוא"ל https://www.myliebe.online ו/או בדואר רשום לכתובת: תל גיבורים 5, בית טפר, תל אביב, על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים ואולם אין הדבר אומר כי החברה חייבת לפעול ע"פ אותה פנייה וביכולתה לפעול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 

שלמות המידע

החברה בודקת באופן שוטף את נהלי האיסוף, שמירה ועיבוד המידע כדי לוודא שאוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר ולמטרות המופיעות ברישום מאגר המידע, לרבות לצורכי דיוור. החברה נוקטת צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי המעובד הוא מדויק, שלם ועדכני, אך הדבר תלוי בעדכון ו/או תיקון המידע האישי על ידי המשתמשים בכל עת. אין באמור במדיניות פרטיות זו משום חובה של החברה לשמור את המידע והחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

 

שינויים

מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון השימוש (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר.

 

דין וסמכות שיפוט

הפרשנות לתקנון השימוש של החברה (ולרבות מדיניות פרטיות זו ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז מרכז תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.

bottom of page